[T? hào doanh thu d?ng dau th? tr??ng Nh?t B?n]Góp s?c cho s? phát tri?n c?a nhi?u tr? em Nh?t B?n S?a b?t bo sung dinh d??ng.Meiji Step.

Li?u ch? v?i s?a m?, s?a bò và th?c ph?m có th? dù dinh d??ng cho tr? kh?ng? S?a b?t [Meiji Step]v?i ch?t l??ng ??m b?o,cung c?p ??y ?? các ch?t dinh d??ng c?n thi?t cho s? phát tri?n c?a tr? nh?.

*1: Theo ?i?u tra c?a c?ng ty chúng t?i (th?i ?i?m tháng 9 n?m 2013)
*2: S? d?ng 400ml s?a Meiji Step m?t ngày có th? cung c?p ??y ?? 100% l??ng ch?t s?t và canxi c?n thi?t cho tr? t? 12 - 36 tháng tu?i, cùng v?i h?n 70% c?a 15 lo?i vitamin và ch?t khoáng (t? l? so v?i m?c khuy?n cáo và m?c tiêu chu?n trong "Tiêu chu?n H?p thu Dinh d??ng trong B?a ?n Ng??i Nh?t" t? 12 - 36 tháng tu?i (phiên b?n n?m 2015" do B? Y t?, Lao ??ng và Phúc l?i Nh?t B?n phát hành.)
*3: Intage SDI Xét th? tr??ng s?a b?t tr? em toàn qu?c, bao g?m các c?a hàng chuyên tr? s? sinh: Th? ph?n t? tháng 4/2016 - 3/2017 (theo kim ng?ch)

[B? sung dinh d??ng]B?i b? d?y d? các ch?t dinh d??ng hay b? thi?u

B? sung 100% l??ng ch?t s?t và canxi c?n thi?t cho s? phát tri?n c?a tr?!


            T? l? xét theo s? li?u trong [Tiêu chu?n H?p thu Dinh d??ng trong B?a ?n Ng??i Nh?t (phiên b?n n?m 2015)] c?a B? Y t?, Lao ??ng và Phúc l?i Nh?t B?n,t? 12 - 36 tháng tu?i.
*1
T? l? so v?i m?c khuy?n cáo và m?c tiêu chu?n trong "Tiêu chu?n H?p thu Dinh d??ng trong B?a ?n Ng??i Nh?t" t? 12 - 36 tháng tu?i (phiên b?n n?m 2015) do B? Y t?, Lao ??ng và Phúc l?i Nh?t B?n phát hành (trong tr??ng h?p dùng 400ml "Meiji Step"/ ngày).

*2
Theo ?i?u tra c?a c?ng ty chúng t?i (th?i ?i?m tháng 9 n?m 2013)

*3
Tiêu chu?n H?p thu Dinh d??ng trong B?a ?n Ng??i Nh?t t? 12 - 36 tháng tu?i (phiên b?n n?m 2015).

*4
B?ng Thành ph?n Tiêu chu?n Th?c ph?m Nh?t B?n 2015

Canxi và ch?t s?t là hai thành ph?n dinh d??ng r?t quan tr?ng cho s? phát tri?n c?a tr? s? sinh và tr? nh?. Tuy nhiên theo m?t báo cáo ?i?u tra dinh d??ng và s?c kh?e Nh?t B?n n?m 2012, h?n 50% tr? em t? 1 ??n 2 tu?i trên toàn n??c Nh?t v?n ch?a ???c h?p thu ??y ?? hai ch?t trên theo m?c các chuyên gia khuyên dùng (*3). ??c bi?t, khi tr? qua m?c 6 tháng tu?i ngu?n ch?t s?t có s?n trong c? th? t? khi sinh ra c?ng b? gi?m ?i, d? d?n ??n thi?u h?t. S?a b?t "Meiji Step" c?a chúng t?i t? hào cung c?p ??y ?? 100%(*1) l??ng canxi và ch?t s?t c?n cho s? phát tri?n c?a tr?, ??c bi?t là ch?t s?t, v?n khó h?p th? ??y ?? t? s?a bò và th?c ph?m hàng ngày.
Ch?t s?t Cung c?p ??y ?? 100% l??ng.[ch?t s?t] tr? c?n cho m?t ngày.
            L??ng thi?t y?u này t??ng ???ng v?i l??ng ch?t s?t h?p thu ???c trong 500g rau chan v?t lu?c.[T??ng ???ng v?i 500g rau chan v?t lu?c] M?c khuy?n cáo *3: Bé trai: 4,0mg/ Bé gái: 4,5mg
D?c nh?t

Cung c?p ??y ?? h?n 70% l??ng khuy?n cáo c?a 15 lo?i ch?t dinh d??ng c?n thi?t cho tr?*1.

T? l? xét theo s? li?u trong Tiêu chu?n H?p thu Dinh d??ng trong B?a ?n Ng??i Nh?t t? 12 - 36 tháng tu?i (phiên b?n n?m 2010) c?a B? Y t?, Lao ??ng và Phúc l?i Nh?t B?n.*1: T? l? so v?i m?c khuy?n cáo và m?c tiêu chu?n cho tr? t? 12 - 36 tháng tu?i trong. Tiêu chu?n H?p thu Dinh d??ng trong B?a ?n Ng??i Nh?t. (phiên b?n n?m 2015) do B? Y t?, Lao ??ng và Phúc l?i Nh?t B?n phát hành (trong tr??ng h?p dùng 400ml. Meiji Step 1 ngày).*2: Theo ?i?u tra c?a c?ng ty (th?i ?i?m tháng 9 n?m 2013)
*1
T? l? so v?i m?c khuy?n cáo và m?c tiêu chu?n cho tr? t? 12 - 36 tháng tu?i trong "Tiêu chu?n H?p thu Dinh d??ng trong B?a ?n Ng??i Nh?t" (phiên b?n n?m 2015) do B? Y t?, Lao ??ng và Phúc l?i Nh?t B?n phát hành (trong tr??ng h?p dùng 400ml "Meiji Step" 1 ngày).

*2
Theo ?i?u tra c?a c?ng ty (th?i ?i?m tháng 9 n?m 2013)

B?i vì tr? con th??ng có thói quen v?a ?n v?a ch?i, và ??i khi còn b? ?n, nên r?t d? b? thi?u nh?ng vitamin và ch?t khoáng quan tr?ng. U?ng 400ml "Meiji Step" m?i ngày s? giúp b? sung ???c h?n 70% m?c khuy?n ngh? và m?c tiêu chu?n c?a 15 lo?i vitamin và ch?t khoáng, theo s? li?u trong Tiêu chu?n H?p thu Dinh d??ng trong B?a ?n Ng??i Nh?t t? 12 - 36 tháng tu?i (phiên b?n n?m 2015) c?a B? Y t?, Lao ??ng và Phúc l?i Nh?t B?n.
D?c nh?t

Ngoài ra còn có r?t nhi?u DHA h? tr? cho s? t?ng tr??ng c?a tr?!

L??ng DHA trong s?a
DHA (docosahexaeonic acid) là m?t acid béo có nhi?u trong cá chép ?en và cá ng?, có vai trò r?t quan tr?ng trong s? phát tri?n c?a tr? s? sinh và tr? nh?. Trong 400ml s?a "Meiji Step" có 40mg DHA, khác v?i s?a bò kh?ng có ch?a ch?t này.

 • B? sung dinh d??ng
 • T?ng c??ng ch?t l??ng
 • Ti?n l?i h?n!
 • Các m?u s?n ph?m

T?ng c??ng ch?t l??ng S? an toàn d?n t? quy trinh ki?m duy?t kh?t khe và d?m b?o ch?t l??ng k? càng.

Nhà máy s?a b?t an toàn xay lên t? trách nhi?m và lòng t? hào

Trong m?i c?ng ?o?n ?? làm ra m?t h?p s?a "Meiji Step", t? nghiên c?u phát tri?n, thi?t k? s?n ph?m, ??u t? nguyên li?u và cu?i cùng là tung ra th? tr??ng, ??u có m? h?i và c?ng s?c c?a r?t nhi?u nhan viên c?ng ty. M?i nhan viên có tinh th?n trách nhi?m và ni?m t? hào c?ng vi?c r?t cao, lu?n ph?i h?p nhu?n nhuy?n v?i nhau ?? ??m b?o ch?t l??ng s?n ph?m. ?? có th? tr? thành s?n ph?m s?a b?t h? tr? cho s? phát tri?n c?a tr? nh?, c?ng ty chúng t?i t?p trung xay d?ng các tiêu chu?n ki?m tra v? cùng nghiêm ng?t ?? ??m b?o tính an toàn, nh?m giúp khách hàng có th? yên tam tin t??ng.
Phòng ng?a trà tr?n d? v?t vào s?a ? trong nhà máy chúng t?i li?n yêu c?u trri?t d? v?n d? v? sinh ? c? nhan viên và trang thi?t b?, nh?m d?m b?o kh?ng có s? trà tr?n d? vào s?a.
Bu?ng th?i khí
Bu?ng th?i khí
C?u t?o kh?ng<br>c?a s?
C?u t?o kh?ng
c?a s?

Ki?m tra c?ng do?n s?n xu?t T? phòng ki?m soát trung tam, chúng t?i lu?n theo d?i tinh tr?ng c?a m?i máy móc thii?t b? trong quá trinh s?n xu?t.
Phòng ki?m soát(b?ng ?i?u khi?n)
Phòng ki?m soát
trung tam
(b?ng ?i?u khi?n)
Phòng ki?msoát trung tam(th? ?i?u hành)
Phòng ki?m
soát trung tam
(th? ?i?u hành)

Ki?m tra s?n ph?m sau dóng h?p Sau khi s?n ph?m d? d??c ki?m tra b?ng m?t ? m?i góc d? d? d?m b?o tinh kin dáo và an toàn.
Ki?m tras?n ph?m
Ki?m tra
s?n ph?m
Ki?m tra b? ngoài
Ki?m tra b? ngoài


4 n? l?c b?o v? s?a b?t kh?i các ch?t phóng x?

T?i nhà máy, chúng t?i có m?t chu trình ki?m tra riêng ?? phát hi?n các ch?t phóng x? trong m?i s?n ph?m s?a b?t.

Chu trình ki?m tra riên phát hi?n ch?t phóng x? C?ng b? k?t qu? ki?m tra
Các quy chu?n ki?m tra nghiêm ng?t S? d?ng các thi?t b? ki?m tra có d? chính xác cao
[M? t? Ki?m tra Ch?t Phóng x?] Meiji Step 820g (H?p)
[Ngày H?t h?n]
2015 2016


Meiji Step Raku Raku Cube (1344g, 672g, 448g và 112g)
[Ngày H?t h?n]
2015 2016

[S?a b?t Meiji tung cánh trên tr??ng qu?c t?]S?a b?t Meeiji tung cánh trên tr??ng qu?c t?

T? nh?ng n?m 1950, c?ng ty Meiji c?a chúng t?i ?? b?t ??u kinh doanh s?a b?t h??ng t?i th? tr??ng n??c ngoài, hi?n nay c?ng ty ?ang xu?t kh?u s?a b?t h??ng ??n tr? s? sinh và ph? n? mang thai ? th? tr??ng ?ài Loan, H?ng K?ng và Vi?t Nam. ?? mang l?i nh?ng s?n ph?m có tính an toàn và ch?t l??ng cao nh?t ??n v?i quy khách hàng, m?i s?n ph?m s?a b?t c?a chúng t?i cho dù xu?t kh?u ra n??c ngoài hay ph?c v? th? tr??ng Nh?t B?n ??u tuan theo cùng m?t y t??ng thi?t k?, và cùng ???c s?n xu?t b?i m?t trình ?? khoa h?c k? thu?t hi?n ??i mà chúng t?i ?? dày c?ng h?c h?i và xay d?ng qua nhi?u n?m. Ngoài ra, t?t c? s?n ph?m h??ng ??n th? tr??ng ?ài Loan, H?ng K?ng và Vi?t Nam hay s?n ph?m trong n??c ??u ???c s?n xu?t ? m?t nhà máy duy nh?t c?a chúng t?i ? t?nh Saitama, vì v?y ??u ?? ???c ?i qua c?ng ?o?n ki?m soát ch?t l??ng r?t g?t gao và hoàn ch?nh tr??c khi ??n tay ng??i tiêu dùng.
 • B? sung dinh d??ng
 • T?ng c??ng ch?t l??ng
 • Ti?n l?i h?n!
 • Các m?u sán ph?m

Ti?n l?i h?n! Pha s?a m?i lúc,m?i n?i, ai c?ng có th? pha

dau tiên thên th? gi?i D?n gi?n, chính xác. M?t cu?c cách m?ng ngành s?a b?t. S?a b?t d?ng viên [Meiji Step Rakuraku Cube]

S?n ph?m s?a b?t d?ng viên ??u tiên trên th? gi?i(*). S?a b?t "Meiji Step" ???c s? d?ng c?ng ngh? ??c bi?t ?? nén thành d?ng viên, tuy?t ??i kh?ng s? d?ng các ch?t ph? gia nên r?t an toàn.
[M?i lúc!] Có th? k?t h?p v?i b?a ?n hàng ngày Có th? k?t h?p tr?n vào b?a ?n d? giúp b?a ?n t?ng c??ng dinh d??ng h?n. Ai c?ng có th? pha An tam ngay c? khi giao con cho ?ng bà ? Vi cách th?c pha ch? r?t don gián ai l?m c?ng d??c, ?ng, bà hay ch?ng d?u có th? giúp s?c. [M?i n?i!] Ch? c?n l?y t? bao ra và cho vào! Vi chi c?n láy t? bao ra cho vào bình s?a nên d? mang theo.Phù h?p cho khi di ra ngoài.[B?o qu?n lau dài!] Vì b?o qu?n d??c lau nên phù h?p d? d? tr? c? lúc thiên tai. V?i s?a b?t d?ng h?p khi d? m? n?p ra thì ph?i dùng h?t trong kho?ng m?t tháng, tuy nhiên vì day là theo t?ng viên nên có th? d? tr? l?u dài, phòng tình hu?ng kh?n c?p.[L??ng pha chính xác!] Kh?ng c?n do b?ng thìa, kh?ng lo pha quá m?c. Chi c?n nh? m?t viên là 40ml n??c! Kh?ng c?n fo b?ng thìa, kh?ng lo pha quá m?c.[D?m b?o v? sinh!] D?ng trong bao kín nên lu?n d?m b?o v? sinh. vì các viên d?ng trong bao riêng nên dùng viên nào chi l?y viên dó ra dùng ngay, vì v?y m?i viên lu?n là mói và an toàn. N? l?c gia t?ng tính d? s? d?ng.S?a b?t d?ng viên d??c thi?t k? d? d? s? d?ng nh?t có th?! Kích th??c viên b?t d??c thi?t k? d? v?a mi?ng bình s?a.Còn có c? t? h??ng d?n s? viên cho m?i lan. Có day bu? mmi?ng gói l?i khi dùng còn th?a.
*Th?i ?i?m tháng 10 n?m 2007.
An tam s? d?ng! Tr?i nghi?m c?a nh?ng ng??i m? d? tin dùng
Cau chuyên c?a c? Nyansuke t?nh Kanagawa'Bên trong gói là...'[1]C? l?n d?u s? d?ng khi d??c cho vài g?i hàng m?u trong b?nh vi?n s?n.Kh?ng ph?i d?ng b?t,ch?ng bi?t có tan d?oc kh?ng day?[2]Viên s?a tan d? dàng d?n kh?ng ng?.Loángcái d?tan h?t!T? dó v? sau, bao gi? c? c?ng gi? s?a viên trong túi xách c?a minh.[3]Bà c?ng b?o,Bay gi? có m?y th? ti?m l?i nhi....Vi pha r?t don gián nên có th? d?i khi giao con cho ?ng bà d? cuùg ch?ng di dau dó.[4]Nhu?g ngày con t? 1d?n 3 tu?i, nh? có s?a.Step Cube,mà c? d? có nhi?u tho? gian ra ngoài nhi?u. [Cau chuyên c?a m? Yuu 'Ti?n l?i khi t?p cho con ?n d?m'][1]C? nu?i con hoàn toàn b?ng s?a me, d?n tháng th? 11 thi phát hi?n ra con trai bi thi?u máu.Mà bé v?n ch?a ?n d?m d??c nhi?u d? b? sung ch?t s?t.[2]Trong tình cánh dó theo l?i khuyên bác s?  c? mua s?a h?   tr? 'Meiji Step'.Trong m?i b?a ?n c? tr?n thêm m?t ít s?a b?t.[3]Ngay c? khi ve nhà me de, chi c?n mang theo túi nh?.là v?n có th? tr?n an d?n cho con, r?t tiên l?ì.[4]? nhà có th? dung t?ng ch?t t?ng chút m?t, và trong moi tui ch?a 5 ví?n n?n sau khi m? ra v?n d?m báo v? sinh.Dua con r?t thich món my udon tron s?a b?t.Th?nh o?ng ho?n to?nl
 • B? sung dinh d??ng
 • T?ng c??ng ch?t l??ng
 • Ti?n h?n!
 • Các m?u s?n ph?m

Gi?i thi?u các m?u s?n ph?m

S?a b? sung dinh d??ng khuy?n khích cho tr? kho?ng 1 tu?i tr? lên

[Dành cho nh?ng bà m? tr??c gi? lu?n cho con bú]Meiji Step Rakuraku Cube 28g/ viên(5 viên/ gói) x 16 gói [Phù h?p v?i nh?ng m? dùng s?a viên hàng ngày]Meiji Step Rakuraku Cube 28g/ viên(5 viên/ túi) x 24 túi x 2 h?p [Kích c? nhó g?n phù h?p v?i khi ra ngoài]Meiji Step Rankuraku Cube 22,4g/viên <4viên/tui> x 5 túi [Có c? lo?i d?ng trong]h?p Meiji Step Dung tlch 800g <h?p to>

S?n ph?m ch? s? d?ng cho th? tr??ng n?i ??a Nh?t B?n

S?a b?t Meiji s?n xu?t t?i Nh?t B?n ?ang ???c bán t?i Vi?t Nam

S?a b?t cho tr? s? sinh ??n khi tròn 1 tu?i "INFANT FORMULA" Th?ng tin chi ti?t m?i xem t?i ?ay S?a h? tr? dinh d??ng cho giai ?o?n tr? t? 1 ??n 3 tu?i "GROWING UP FORMULA" Th?ng tin chi ti?t m?i xem t?i ?ay
 • Suporte nutricional
 • Suporte de qualidade
 • Mais pratico!
 • Linha de produtos

Voltar ao
inicio
da pagina
国产精品香蕉视频在线-香蕉视频无限次观看-骚视频