Doanh thu s? 1 Nh?t B?n Nh?n hi?u ??ng ??u ???c các bàm? Nh?t tin dùng S?a b?t [Meiji Hohoemi]

M?i ng??i m? khi tìm mua s?a b?t dêu mu?n mua s?n ph?m g?n v?i s?a m? nh?t,d? có th? an tam cho con u?ng... S?a b?t [Meiji hoemi]sinh ra d? dáp ?ng nhu c?u dó,dáp ?ng d?y d?[3 tiêu chí an toàn]và nang d? cho quá trình phát tri?n c?a tr?.Chinh vi vay ma san pham da danh duoc vi dung dau doanh thu tai thi truong Nhat Ban.

*1: Theo th?ng kê c?a c?ng ty (th?i ?i?m tháng 9 n?m 2013)
*2: V? hàm l??ng DHA và ARA trong các lo?i s?a b?t ???c s?n xu?t t?i Nh?t B?n.
*3: S?a b?t có hàm l??ng ARA g?n v?i s?a m?
*4: S?a b?t có hàm l??ng DHA và ARA g?n v?i s?a m? trong các lo?i s?a b?t ???c s?n xu?t t?i Nh?t B?n.
*5: Intage SDI Xét th? tr??ng s?a b?t tr? em toàn qu?c, bao g?m các c?a hàng chuyên tr? s? sinh: Th? ph?n nhà s?n xu?t t? tháng 4/2016 - 3/2017 (Theo kim ng?ch)

[Tiêu chí an toàn1]v?i d? li?u phan tích th?nh phan s?a c?a h?n 4.000 bà m?,và theo d?i s? phát tri?n c?a h?n 200.000 tr? s? sinh d??c bú s?a.

S? an toàn d?n t? thành qu? h?n 90 n?m nghiên c?u và phát tri?n c?ng th?c s?a b?t.

V?i mong mu?n ??m b?o s?c kh?e và s? phát tri?n cho nh?ng ??a tr?, su?t h?n 90 n?m qua c?ng ty Meiji chúng t?i ?? liên t?c ??u t? cho vi?c nghiên c?u và phát tri?n các c?ng th?c s?a b?t. Và m?t ph?n l?n c?a n? l?c này chính là d? án "Khoa h?c s?a m?" c?a chúng t?i, v?i m?c ?ích cu?i cùng là làm ra ???c s?a b?t có thành ph?n g?n g?i v?i s?a m? t? nhiên nh?t có th?, ?? tr? em ???c nu?i b?ng s?n ph?m c?a chúng t?i c?ng có th? phát tri?n t?t nh? tr? em bú m? th?ng th??ng. Chúng t?i ?? th?c hi?n "Nghiên c?u s?a m?" su?t h?n 40 n?m nh?m phan tích thành ph?n s?a t? h?n 4.000 bà m?. Chúng t?i c?ng ?? theo d?i s? phát tri?n c?a h?n 200.000 tr? s? sinh ???c m? cho bú t? khi sinh ra.
Nghiên c?u s?a m? c?a h?n 4.000 bà m?.[Nh?ng m?u s?a nghiên c?u tù các bà m? tr?n toan d?t nuóc] Theo d?i s? phat trien cua h?n 200.000 tr? s? sinh. Bi?u d? so sánh phan tích can n?ng gi?a trè nu?i bang sua me va tre nuoi b?ng s?a[Meiji Hohoemi]Nhur da th?y,tr? orn ? c? hai ló?u nu?i[Nuoi b? ng s?a rnp]va [Nuoi bang sua Meiji Hohoemi]ph?n b? càn n?ng g?n nhtr nhau!

An toàn d?n t? s? quan tam d?n [ch?t]và[lu?ng]các thành ph?n dinh du?ng trong s?a.

n? l?c k?t h?p các protein t?t cho s? phát tri?n c?a tr?,và lo?i b? các ch?t kh?ng có trong s?a me, nh?m m?c dích giúp tr? t?ng tr??ng cùng m?t t?c d? v?i tr? bú m?.

T?ng l??ng whey protein và casein[Y h?t nh? s?a m?!]
Trong khi phát tri?n s?a b?t "Meiji Hohoemi", chúng t?i kh?ng ch? xem tr?ng vi?c ph?i h?p các thành ph?n t?t cho s? phát tri?n c?a tr?, mà còn c? vi?c lo?i b? nh?ng thành ph?n v?n kh?ng có trong s?a m?. Protein trong s?a m? có th? ??i khái chia thành casein và whey protein, và s?a Hohoemi c?a chúng t?i ?? ??m b?o ???c hàm l??ng hai ch?t này g?n nh? y h?t trong s?a m? t? nhiên. D?c bi?t chúng t?i còn chú y d?n s? can d?ng các ch?t whey protein!Trong các ch?t whey protein c?ng có lo?i "whey protein d? tiêu hóa" và lo?i "whey protein khó tiêu hóa"."Meiji Hohoemi" s? d?ng c?ng ngh? ??c quy?n c?a c?ng ty, chúng t?i gi? hàm l??ng" protein d? tiêu" g?n v?i s?a m? nh?t có th?, ??ng th?i l?a ch?n m?t s? lo?i "protein khó tiêu" và phan r? chúng ra tr??c ?? tr? d? tiêu hóa.

C?ng ch? có s?a[Meiji Hohoemi]ch?a hàm l??ng ARA.arachidonic acid.g?n v?i s?a m? nh?t có th?.

Arachidonic Acid[ARA]D?u tiên t?i Nh?t B?n! R?t g?n v?i m?c trong s?a m?.Hàm l??ng cao nh?t tr?n th? tr?òng.
*1: Theo ?i?u tra c?a c?ng ty chúng t?i (th?i ?i?m tháng 9 n?m 2013) (mg/100g)
*2: L??ng thành ph?n t??ng ???ng v?i trong s?a m?.
(mg/100g)

ARA ???c tìm th?y trong th?t l?n, th?t bò, gan, tr?ng gà, ?ùi gà và các loài h?i s?n, v.v... Trong nh?ng n?m g?n ?ay ng??i ta b?t ??u chú y ??n ch?t này nh? là m?t thành ph?n quan tr?ng trong s? phát tri?n c?a tr? s? sinh và tr? nh?. "Meiji Hohoemi" hi?n t?i là nh?n s?a duy nh?t trên th? tr??ng có ch?a hàm l??ng ch?t này g?n t??ng ???ng v?i hàm l??ng t? nhiên trong s?a m?.
No1.D?n tiên tai Nh?t B?n.D?c nhat.

C?ng chi buy nh?t Meiji Hohoemi ch?a hàm l??ng DHA[docosahexaenoic acid],r?t quan tr?ng v?i s? phát tri?n c?a tr? so sinh,g?n nh?t v?i hàm l??ng t? nhiên trong s?a me.

[DHA]Ham lu?ng trong s?a m?.
*1: Theo ?i?u tra c?a c?ng ty chúng t?i (th?i ?i?m tháng 9 n?m 2013) (mg/100g)
*2: L??ng thành ph?n t??ng ???ng v?i trong s?a m?.
(mg/100g)

DHA là m?t acid béo có nhi?u trong cá chép ?en và cá ng?, v.v... có t?m quan tr?ng trong s? phát tri?n c?a tr? nh?, t??ng t? nh? ARA. C?ng ch? duy nh?t s?a "Meiji Hohoemi" có ch?a hàm l??ng DHA g?n v?i ph?m vi t?n t?i t? nhiên trong s?a m?.
[Np.1]D?c nhat.

[Tiêu chí an toàn]S? an toàn d?n t? quy trình ki?m buy?t kh?t khe và d?m b?o ch?t l??ng k? càng.ti?u chuan qu?c té ISO9001 D? ?? ?c cáp ch?ng ch?.

Nhà máy s?a b?t an toàn xay lên t? trách nhi?m và lòng t? hào.

Trong m?i c?ng ?o?n ?? làm ra m?t h?p s?a "Meiji Hohoemi", t? nghiên c?u phát tri?n, thi?t k? s?n ph?m, ??u t? nguyên li?u và cu?i cùng là tung ra th? tr??ng, ??u có m? h?i và c?ng s?c c?a r?t nhi?u nhan viên c?ng ty. M?i nhan viên có tinh th?n trách nhi?m và ni?m t? hào c?ng vi?c r?t cao, lu?n ph?i h?p nhu?n nhuy?n v?i nhau ?? ??m b?o ch?t l??ng s?n ph?m. ?? có th? tr? thành s?n ph?m s?a b?t h? tr? cho s? phát tri?n c?a tr? nh?, c?ng ty chúng t?i t?p trung xay d?ng các tiêu chu?n ki?m tra v? cùng nghiêm ng?t ?? ??m b?o tính an toàn, nh?m giúp khách hàng có th? yên tam tin t??ng.
hòng ng?a trà tr?n d? v?t vào s?a.
Bu?ng th?i khí
Bu?ng th?i khí
C?u t?o kh?ng c?a s?
C?u t?o kh?ng
c?a s?

Ki?m tra c?ng do?n san x?at.
Phong kiem soat trug tam[bang deieu Khien]
Phòng ki?m soát
trung tam
(b?ng ?i?u khi?n)
Phòng ki?m soát trung tam [th? ?i?u hành]
Phòng ki?m
soát trung tam
(th? ?i?u hành)

Ki?m tra s?n ph?m sau dóug h?p.
Ki?m tra s?n ph?m
Ki?m tra
s?n ph?m
Ki?m tra b? ngoài
Ki?m tra b? ngoài


4 n? l?c b?o v? s?a b?t kh?i các ch?t phónhg x?

T?i nhà máy, chúng t?i có m?t chu trình ki?m tra riêng ?? phát hi?n các ch?t phóng x? trong m?i s?n ph?m s?a b?t.

Chu trình ki?m tra riên phát hi?n ch?t phóng x?.
Các quy chu?n ki?m tra nghiem ng?t. S? dung các thi?t b? ki?m tra có d?chinh xác cao
[M? t? Ki?m tra Ch?t Phóng x?] Meiji Hohoemi 800g (H?p)
[Ngày H?t h?n]
2015 2016


Meiji Hohoemi Raku Raku Cube (1296g, 648g, 432g, và 108g)
[Ngày H?t h?n]
Ano 2015 2016

S?a b?t Meiji tung cánh trên tr??ng qu?c t?.S?a b?t Meiji tung cánh trên tr??ng qu?c t?.

T? nh?ng n?m 1950, c?ng ty Meiji c?a chúng t?i ?? b?t ??u kinh doanh s?a b?t h??ng t?i th? tr??ng n??c ngoài, hi?n nay c?ng ty ?ang xu?t kh?u s?a b?t h??ng ??n tr? s? sinh và ph? n? mang thai ? th? tr??ng ?ài Loan, H?ng K?ng và Vi?t Nam. ?? mang l?i nh?ng s?n ph?m có tính an toàn và ch?t l??ng cao nh?t ??n v?i quy khách hàng, m?i s?n ph?m s?a b?t c?a chúng t?i cho dù xu?t kh?u ra n??c ngoài hay ph?c v? th? tr??ng Nh?t B?n ??u tuan theo cùng m?t y t??ng thi?t k?, và cùng ???c s?n xu?t b?i m?t trình ?? khoa h?c k? thu?t hi?n ??i mà chúng t?i ?? dày c?ng h?c h?i và xay d?ng qua nhi?u n?m. Ngoài ra, t?t c? s?n ph?m h??ng ??n th? tr??ng ?ài Loan, H?ng K?ng và Vi?t Nam hay s?n ph?m trong n??c ??u ???c s?n xu?t ? m?t nhà máy duy nh?t c?a chúng t?i ? t?nh Saitama, vì v?y ??u ?? ???c ?i qua c?ng ?o?n ki?m soát ch?t l??ng r?t g?t gao và hoàn ch?nh tr??c khi ??n tay ng??i tiêu dùng.
 • an toàn!
 • ti?n l?i h?n!
 • Chu?i s?n ph?m

Ti?n l?i h?n! Pha s?a m?i lúc, m?i n?i, ai c?ng có th? pha

??n gi?n, chính xác.M?t cu?c cách m?ng nghành s?a b?t.S?a b?t d?ng viên Meiji Hohoemi Rakuraku Cube

S?n ph?m s?a b?t d?ng viên ??u tiên trên th? gi?i(*). S?a b?t "Meiji Hohoemi" ???c s? d?ng c?ng ngh? ??c bi?t ?? nén thành d?ng viên, tuy?t ??i kh?ng s? d?ng các ch?t ph? gia nên r?t an toàn.
[M?i Iúc!]phù h?p cho lúc con ch?t qu?y khóc!Chi c?n cho vào n??c nóng l?p t?c viên b?t s? tan chày,vi v?y có th? pha nhanh d? kip cho lúc con d?t ng?t khóc mà kh?ng c?n ch? d?i[M?i n?i!]Chi c?n l?y t? bao ra và cho vào!vi chi c?n l?y t? bao ra cho vao binh s?a nên d? mang theo.Phù h?p cho khi di ra ngoài.[B?o qu?n lau dài!]Vì b?o qu?n d??c lau nên phù h?p d? b? tr? c? lúc thiên tai.V?i s?a b?t d?ng h?p khi d? mo nap ra thi phài dùng h?t trong khoàng m?t tháng,tuy nhiên vi d?y là theo t?ng viên nên có th? d? tr? lau dài,phòng tình hu?ng kh?n c?p.[Ai c?ng có th? pha!]An tam ngay c? khi giao con cho ?ng bà .Vi cách th?c pha ch? r?t d?n gian ai l?m c?ung du?c ?ng bà hay ch?ng d?u có th? giúp s?c.[L??ng pha chính xác!]Kh?ng c?n do b?ng thìa,kh?ng lo pha quá m?c.Chi c?n nh? m?t vi?n là 40ml n??c!kh?ng c?n do b?ng thìa,kh?ng lo pha.[D?m b?o v? sinh!]D?ng trong bao kín nên lu?n dàm b?o v? sinh.Vìcác viên d?ng trong bao riêng nên dùng viên nào chi l?y viên dó ra dùng ngay,vì vay m?i viên lu?n là moi và an toàn.
Kích th??c viên b?t d??c thi?t k? de v?a mi?ng binh s?a.Còn có c? t? h?ong d?n s? viên cho m?i l?n.Có day bu?c d? du?c mi?ng gói l?i khi dùng còn th?a.
*Th?i ?i?m tháng 10 n?m 2007.
S? h?p d?n c?a s?a b?t d?ng viên,nh?ng cau chuy?n manga!
Cau chuyên c?a m?t ng??i m? t?nh Gihu[Nh?ng n? c? ?i r?ng r?]1.Ch? có s?a m? th?í thì v?n còn thì?u m?t chút,vì v?y dùng k?t h?p v?i s?a b?t.T?i dang s? d?ng s?a b?t d?ng víên vì nó gíúp.t?í pha dúng l??ng s?a c?n thí?t.2.r?ng ng?i.D?a tr? u?ng s?a và n? nh?g n? c?oi rang r?.Nguoi cha quyet dinh nhan phan pha sua giup do nguoi me.3.G?n day có nhi?u ?ng b? b?t d?u tham gia vào nu?i h?n,vi h? ngh? r?ng.Kh?ng thu?ng th?c nh?ng ni?m vui th? náy thì thàt là u?ng phí!4.Hình ?nh dúa con ch?m chú mút bình s?a.g?ì cho ngu?i cha m?t tình yê? th??ng anh ch?a bao gìo n?m tr?i. [Cau chuyên c?a ng??i m? ba con thành ph? Tokiyo]1.T? mình có th? làm d?oc.Ngu?ì me cùa ba chi em l?n l??t.T? vàì tháng tr??c c? d? ph?i n?m li?t trên gíu?ng dang s?t39.2.Trong hoàn cánh dó.ng??i con gái l?n.Day là thành quá h?c lóm t? m?!!da th?y m? pha s?a cho em!3.Vi có th? bi?t d??c s? l??ng viên và kh?ng lo cho th?a...Cho 3 viên th?i nhé...Nên sau dó c? bé d? có thé tu minh làm.4.T? dó,c? r?t hay giúp me làm c?ng vi?c này.Nào,xin m?i!C?m ?n
Ngoài ra còn r?t nhi?u tr?i nghi?m khác,t? các b? tin dùng!
Binh th??ng vi?c pha s?a va con bú lu?n là phan c?a t?i,nhung t? ngày có s?a[Rakuraku Cube]b? nó c?ng giúp d??c n?a nên nhe nhàng h?n nhi?u!Vi loai s?a[Rakuraku Cube]này di theo t?ng viên moi vien40ml nên có th? d?m d??c mình d? cho bao nhiêu r?i r?t h?u ích.Cái viêc có d??ng bút qu?ng d? xé ra that là hay! Nh? bay mà r?t d? m?,có th? nh? con t?i dang hoc ti?u hoc làm d??c.Vi chia r?t nhi?u gói nh?, cho nên có th? dùng k?t h?p ho?c thay cho s?a me khi c?n thiet,rat ti?n l?i!Vi kh?ng c?n dùng thia và có th? pha ngay lap t?c khi con khóc n?n r?t tiên!Vien tan r? nhanh và dùng m?t tay c?ng pha d??c,that nhe nhàng h?n r?t nhi?u.Tuy là hình dáng h?i khác biêt nh?ng b?n ch?t thì v?n y nh? loai[Meiji Hohoemi]Có th? dùng k?t h?p d??c nên r?t tiên.
 • an toàn!!
 • ti?n l?i h?n!
 • Chu?i s?n ph?m

Gi?i thi?u các m?u s?n ph?m

S?a b?t cho tr? t? 0 - d? 1 tu?i

Dành cho nh?ng bà m? tr??c gi? lu?n cho con bú.Meiji Hohoemi Rakuraku Cube 27g/vi?n[5 viên/tui]x 16 túi Phù h?p v?i nh?ng m? dùng s?a viên hàng ngày.Meiji Hohoemi Rakuraku Cube 27g/viên[5 vi?n/ túi]x 24 túi x h?p Kich c? nh? g?n,phù h?p v?i khi ra ngoài.Meiji Hohoemi Rakuraku Cube 21,6g/ viên [4 viên/ túi] x 5 túi Có c? lo?i d?ng trong h?p.Meiji Hohoemi Dung tích 800g[h?p to]

S?n ph?m ch? s? d?ng cho th? tr??ng n?i ??a Nh?t B?n

[Meiji]S?a b?t Meiji s?n xu?t t?i Nh?t B?n ?ang ???c bán t?i Vi?t Nam

S?a b?t cho tr? s? sinh ??n khi tròn 1 tu?i[INFANT FORMULA]Th?ng tin chi ti?t m?i xem t?i day. S?a h? tr? dinh d??ng cho giai ?o?n tr? t? 1 ??n 3 tu?i[GROWING UP FORMULA]Th?ng tin chi ti?t m?i xem t?i day.
 • an toàn!
 • ti?n l?i h?n!
 • Chu?i s?n ph?m

Voltar ao
inicio
da pagina
国产精品香蕉视频在线-香蕉视频无限次观看-骚视频